Logo

Індустріальна районна у місті Дніпрі рада

Регламент роботи ради

19 Лютого 2017, 05:03

 

ІНДУСТРІАЛЬНА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ РАДА

 

VII СКЛИКАННЯ

 

ІІ СЕСІЯ

 

  Р І Ш Е Н Н Я

 

04.12.2015                                                                                                                                                                                                                  № 04

 

Про затвердження Регламенту Індустріальної районної у місті
Дніпропетровську ради VII скликання

 

Керуючись законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»,  Індустріальна районна у місті Дніпропетровську рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Регламент Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради VII скликання (додається).

 

  1. Рішення районної у місті ради від 28.03.2013 № 216 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Індустріальної районної  у місті Дніпропетровську ради VI скликання» вважати таким, що втратило чинність.

 

  1. Контроль щодо виконання цього рішення покласти на голову районної у місті ради Алексейченка Ю.О.

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                   Ю.О. Алексейченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Індустріальної районної у місті Дніпропетровську  ради

04.12.2015  № 04

 

 

Регламент

Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради VII скликання

 

Цей Регламент Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради VIІ скликання (далі – Регламент) має силу нормативного акту, що визначає порядок скликання та проведення сесій Індустріальної районної у місті ради (далі – Рада), утворення і діяльність її органів, депутатських формувань, визначає процедуру підготовки і прийняття рішень Ради на підставі чинних законодавчих актів.

 

Положення цього Регламенту є обов’язковими для виконання Радою, її виконавчими органами і посадовими особами, депутатськими групами та фракціями, а також особами, які беруть участь у підготовці і роботі сесій Ради і її органів.

 

Обсяг і межі повноважень Ради, її виконавчих органів визначаються Дніпропетровською міською радою з урахуванням загальноміських інтересів та колективних потреб територіальних громад районів міста, і не можуть змінюватися міською радою без згоди Ради протягом даного скликання.

 

Районна у місті рада є юридичною особою.

 

 

З М І С Т    Р Е Г Л А М Е Н Т У

 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ 4
РОЗДІЛ ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ 5
РОЗДІЛ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ 6
РОЗДІЛ ІV. СЕСІЇ  РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

 

7
4.1. СКЛИКАННЯ СЕСІЙ 7
4.2. ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЕСІЇ 9
4.3. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ РАЙОННОЮ У МІСТІ РАДОЮ 10
4.4. ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ 11
4.5. ВІЗУВАННЯ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ 11
4.6. ВІДКРИТТЯ СЕСІЇ, ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ РАДИ 12
4.7. ПОРЯДОК НАДАННЯ СЛОВА 12
4.8. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 13
4.9. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ 14
4.10. РОБОЧІ ОРГАНИ СЕСІЇ 15
РОЗДІЛ V. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ

 

16
РОЗДІЛ VІ. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ДЕПУТАТСЬКИ ФРАКЦІЇ

 

17
РОЗДІЛ VII. ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ 17

 

 

 

 

    РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1

Порядок діяльності Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради (далі  Ради), її виконавчих органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в  Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про органи самоорганізації населення», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами України та даним Регламентом  Ради.

 

Стаття 2

Строк повноважень Ради визначається згідно з Конституцією України Загальний склад Ради – 42 депутата.

За напрямком діяльності працюють постійні депутатські комісії Ради, діяльність яких регулюється Положенням про постійні комісії районної у місті ради.

У випадку, якщо положення цього Регламенту вступають у протиріччя з законодавством, що змінилося, такі положення втрачають силу і підлягають коригуванню на найближчому пленарному засіданні Ради.

 

Стаття 3

Діяльність Ради базується на принципах:

 

Стаття 4

Гласність роботи Ради забезпечується шляхом відкритості і гласності пленарних засідань Ради та її постійних депутатських комісій за винятками, передбаченими чинним законодавством України.

Проекти рішень Ради, що готуються до розгляду, оприлюднюються не пізніше, ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду на пленарному засіданні Ради з метою їх прийняття.

Рішення, прийняті Радою, оприлюднюються не пізніше п’яти днів з дня їх прийняття на пленарному засіданні Ради.

 

Відповідальність за достовірність наданої для опублікування інформації покладається на автора затвердженого рішення.

 

Обсяг офіційних повідомлень визначається  Радою.

Рішення Ради, які підпадають під дію Закону України «Про захист персональних даних» оприлюдненню не підлягають.

 

Стаття 5

Регламент Ради затверджується не пізніш як на другій сесії  Ради.

Контроль за дотриманням Регламенту та його відповідністю чинному законодавству України покладається на  голову Ради.

Зміни та доповнення до Регламенту вносяться на пленарному засіданні Ради за ініціативи голови Ради, постійних депутатських комісій, депутатських фракцій, депутатських груп, депутатів Ради.

 

РОЗДІЛ ІІ

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

 

Стаття 6

Повноваження депутата районної у місті ради (далі – депутат), порядок організації та гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами України та цим Регламентом.

 

Стаття 7

Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

 

Стаття 8

Депутати Ради представляють інтереси територіальної громади.

Депутат наділений Законом усією повнотою прав і повноважень, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради, утворених нею органів, депутатських груп та фракцій, несе обов’язки перед виборцями,  Радою та її органами, виконує їх доручення.

 

Стаття 9

Депутат здійснює свої повноваження без відриву від виробництва  та службової діяльності.

 

Стаття 10

Депутат зобов’язаний:

– брати участь у роботі Ради,  постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень;

– виконувати доручення Ради, її органів, голови Ради; інформувати їх  про виконання доручень;

– бути присутнім на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійної комісії та інших органів Ради, до складу яких він входить;

– підтримувати зв’язок з виборцями, відповідною територіальною громадою, виконавчими органами районної у місті ради.

– брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень Ради та її органів, доручень виборців;

– визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців; вести регулярний прийом виборців.

 

Стаття 11

Депутат, який не може бути присутнім на пленарному засіданні Ради  з поважних причин, повинен завчасно, із зазначенням причини, особисто повідомити про це голову Ради, а про відсутність на засіданні постійної комісії – голову комісії, до складу якої він входить.

У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань Ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень Ради та її органів – Рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата
у встановленому законом порядку, про що інформує керівника районної партійної організації, від якої обрано депутата до Ради.

 

Стаття 12

Рада та її органи сприяють депутатам в їх діяльності шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів необхідними для роботи документами: довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень.

 

Розділ ІІІ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

 

Стаття 13

Рада організовує свою роботу шляхом розгляду і вирішення питань, що відносяться до її компетенції безпосередньо на пленарних засіданнях Ради.

 

Стаття 14

Рада планує свою роботу на основі чинного законодавства.

 

План роботи Ради затверджується на пленарному засіданні Ради раз на рік.

 

Розділ ІV

СЕСІЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

 

Стаття 15

Рада проводить свою роботу сесійно.

Сесії є чергові та позачергові. Сесія складається з пленарних засідань Ради та засідань постійних комісій Ради (тимчасових та інших, створених Радою, комісій).

Сесія ради скликається за необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше, ніж один раз на місяць.

 

4.1. СКЛИКАННЯ СЕСІЙ

 

Стаття 16

Рішення про скликання чергової сесії приймається головою Ради шляхом прийняття розпорядження із зазначенням питань, які вносяться на розгляд Ради, місця і часу проведення. Рішення про скликання сесії ради  доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

 

Стаття 17

Якщо голова Ради не може особисто скликати сесію, сесія скликається: заступником голови Ради, за пропозиціями не менш як однієї третини від загальної чисельності складу Ради, виконавчим комітетом Ради; в інших випадках, відповідно до чинного законодавства.

 

Стаття 18

Сесія Ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради (22 депутата).

 

Стаття 19

Пленарні засідання Ради проводяться в приміщенні Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради  (м. Дніпропетровськ, проспект Газети “Правда”, буд. 8).

Можуть проводитися і виїзні засідання Ради.

Рада може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

 

Стаття 20

Першу сесію новообраної Ради скликає територіальна районна виборча комісія не пізніше, ніж через два тижні після реєстрації новообраних депутатів, у кількості, що забезпечує повноваження діяльності Ради .

Перше пленарне засідання першої сесії Ради відкриває голова зазначеної територіальної районної виборчої комісії, який інформує членів новообраної Ради про підсумки виборів депутатів.

З моменту визнання повноважень депутатів нового скликання, Рада обирає тимчасову президію: з числа новообраних депутатів, в кількості не більше п’яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах.

 

Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях новоутвореної Ради до обрання голови Ради.

 

З часу обрання голови Ради – він веде пленарні засідання відповідно до вимог чинного законодавства України та Регламенту Ради.

 

Стаття 21

Інформація про скликання сесії розміщується на інформаційному стенді на І поверсі приміщення Ради. Доводиться до відома  голів постійних комісій Ради, депутатів керівників фракцій для подальшого їх опрацювання в комісіях.

 

Стаття 22

Позачергова сесія Ради може бути скликана за ініціативи не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради, голови районної Ради, постійної комісії.

Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії, дату її проведення, підписані ініціаторами, подаються на розгляд голові Ради із зазначенням переліку питань.

 

Стаття 23

Розпорядження про скликання позачергової сесії Ради доводиться до відома депутатів та населення в установленому цим Регламентом порядку
не пізніше, ніж за день до дати проведення сесії  із зазначенням часу, місця проведення та питань, запропонованих внести на розгляд Ради.

Матеріали до позачергової сесії Ради надаються депутатам до і під час їх реєстрації.

 

Стаття 24

Представники політичних партій, громадських і профспілкових організацій, органів самоорганізації населення району, громадяни можуть бути присутні на пленарних засіданнях Ради також за запрошенням голови Ради або за власної ініціативи.

У цьому випадку орган партії, громадської або профспілкової організації, самоорганізації населення та виборці, до сесії, направляють, у встановленому порядку, на ім’я голови Ради письмову заяву, зазначивши прізвище, ім’я та по батькові свого уповноваженого представника та мету присутності на пленарному засіданні при розгляді тих, чи інших  питань.

 

Стаття 25

Реєстрація депутатів та запрошених на пленарні засідання Ради осіб, здійснюється  до початку роботи сесії, шляхом особистого підпису в Реєстрі присутніх на засіданні Ради.

Наступна реєстрація проводиться перед кожним пленарним засіданням Ради в рамках даної сесії.

Результати реєстрації оголошуються головуючим на пленарних засіданнях сесії.

Запрошені особи утримуються від публічних проявів свого ставлення до питань, що розглядаються Радою або постійними комісіями. У разі порушення порядку вони за рішенням головуючого можуть позбавлятися права бути присутніми в залі.

 

Стаття 26

У випадку виникнення питань щодо доцільності присутності на пленарних засіданнях Ради тих або інших осіб, питання вирішується прийняттям рішення Ради більшістю голосів.

 

Стаття 27

У випадку необхідності, Рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання сесії. Умови забезпечення закритості, а також перелік осіб, які допускаються на закрите засідання, визначаються рішенням Ради.

 

4.2. ФОРМУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЕСІЇ

 

Стаття 28

Пропозиції до проекту Порядку денного сесії вносяться головою Ради, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом Ради, загальними зборами громадян, не пізніше, ніж за 25 робочих днів до дати проведення сесії .

Оприлюднення Порядку денного сесії здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством України.

Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту Порядку денного сесії, надаються голові Ради із доповідною запискою, з обґрунтуванням зазначеного питання та проектом рішення з  даного питання.

 

Проекти рішень Ради, інформаційні та допоміжні матеріали із запропонованих на розгляд Ради питань, з метою їх опрацювання та підготовки до пленарного засідання сесії, надаються заступнику голови Ради,  депутатам Ради.

Стаття 29

Питання в проекті Порядку денного сесії Ради, як правило, групуються за необхідністю першочергового розгляду, напрямками роботи та розташовуються в наступному порядку:

 

Стаття 30

Пропозиції щодо питань для розгляду Радою на пленарному засіданні Ради оформлюються у вигляді розпорядження голови Ради.

 

Стаття 31

Порядок денний сесії Ради затверджується на пленарному засіданні Ради по тексту його проекту, за умови, якщо не надійшло аргументованих пропозицій щодо поправок (змін і доповнень) до представленого проекту Порядку денного сесії – до засідань сесії.

 

4.3. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ РАЙОННОЮ У МІСТІ РАДОЮ

Стаття 32

Проекти рішень Ради, що стосуються діяльності виконавчих органів Ради, в обов’язковому порядку, попередньо розглядаються виконавчим комітетом Ради.

Всі проекти рішень Ради розглядаються усіма постійними комісіями Ради в порядку, встановленому цим Регламентом.

Висновки виконавчого комітету Ради, постійних комісій Ради, пропозиції депутатських фракцій за результатами попереднього розгляду проектів рішень Ради носять рекомендаційний характер і можуть враховуватися головою Ради при формуванні проекту Порядку денного сесії Ради.

 

Стаття 33

Попередній розгляд проектів рішень Ради у постійних комісіях організовує голова постійної комісії відповідно до Положення про постійні комісії Ради.

Постійні комісії Ради попередньо розглядають проект рішення Ради та приймають рішення у вигляді висновків, рекомендацій, про що складають протокол засідання постійної комісії Ради.

 

Стаття 34

Рішення Ради приймаються відкритим або таємним голосуванням більшістю депутатів від присутніх на Пленарному засіданні Ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  зазначеним Регламентом.

 

4.4. ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ

 

Стаття 35

Проект рішення Ради включає:

 

 

 

 

 

4.5. ВІЗУВАННЯ ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ

Стаття 36

Візування є практичною формою узгодження, уточнення і доопрацювання проекту рішення Ради під час його підготовки.

На зворотній стороні останньої сторінки проекту рішення зазначається склад осіб, які візують рішення Ради:

Візування здійснюється знизу вгору:

 

Стаття 37

Посадові особи Ради та її виконавчих органів візують проекти рішень Ради за особистою відповідальністю, здійснюючи посадові повноваження, у термін до двох робочих днів з моменту їх надходження.

 

Стаття 38

Організація візування проектів рішень Ради здійснюється їх авторами.

 

4.6. ВІДКРИТТЯ  ТА ВЕДЕННЯ СЕСІЇ РАДИ

Стаття 39

Сесію Ради відкриває, веде, оголошує перерви в засіданні  та закриває голова Ради, чи заступник голови Ради у разі відсутності Голови.

Підготовку матеріалів щодо ведення сесії координує заступник голови Ради.

Кожне пленарне засідання починається з Державного Гімну України.

 

Стаття 40

Головуючий на пленарному засіданні Ради:

 

Стаття 41

Для організації проведення пленарного засідання Ради головуючий на засіданні має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань, щодо ходу засідання, якщо з цих питань надходять альтернативні пропозиції, його пропозиція ставиться на голосування першою.

 

Стаття 42

У пленарних засіданнях Ради може бути оголошена перерва для розгляду певних питань у постійних комісіях у рамках однієї сесії.

 

Стаття 43

На початку проведення кожної сесії з числа депутатів, присутніх на пленарному засіданні, формуються секретаріат  у кількості 2 осіб та лічильна комісія  у кількості 3 осіб.

 

4.7. ПОРЯДОК НАДАННЯ СЛОВА

 

Стаття 44

Розгляд питань Порядку денного сесії Ради проходить згідно регламенту пленарного засідання, якій приймається Радою на початку сесії.

Стаття 45

Якщо виступ повторює питання, що вже підіймалось під час обговорювання, і головуючий на засіданні вважає, що Рада отримала
з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до виступаючого з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 46

Запис на виступ проводиться після оголошення головуючим питання, що внесено на обговорення. Головуючий має право встановлювати черговість виступаючих.

4.8. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 

Стаття 47

Рішення Ради приймаються на пленарному засіданні після їх обговорення.

Поточні та організаційні питання Порядку денного сесії можуть розглядатися, щораз на розсуд Ради, на підставі ухвалення процедурного рішення з проведенням одного голосування щодо прийняття декількох суміжних рішень Ради (з блоку питань).

Рішення Ради можуть прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден із депутатів не наполягає на цьому.

У період між сесіями голова Ради, шляхом видання розпоряджень, вирішує усі питання, віднесені до компетенції  виконавчих органів Ради.

 

Стаття 48

Прийняті Радою рішення, в які не вносилися поправки, зміни на пленарному засіданні Ради, підписуються головою Ради (головуючим на пленарному засіданні Ради), як правило, протягом п’яти робочих днів з моменту їх прийняття.

Прийняті Радою рішення, в які вносилися поправки, зміни та доповнення на пленарному засіданні Ради, підписуються головою Ради (головуючим на пленарному засіданні Ради), як правило, протягом десяти робочих днів з моменту їх прийняття.

 

Стаття 49

Рішення Ради набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо в рішенні не встановлено інший строк, крім рішень, нормативно-правового та регуляторного характеру, до яких строк введення в дію врегульовано законами України.

 

Стаття 50

Рішення Ради нормативно-правового характеру набувають чинності від дня їх офіційного опублікування в офіційних засобах масової інформації, якщо в них не встановлено більш пізнього строку введення в дію.

Зазначені рішення публікуються в ЗМІ у термін: не пізніше, ніж за десять календарних днів з дня їх прийняття.

 

Стаття 51

Копії рішень Ради, авторами їх проектів, надсилаються, у встановленому порядку, відповідним виконавцям, посадовим особам органів Ради, керівникам підприємств, організацій, установ району, виходячи з теми, доручень і пропозицій, викладених у рішеннях, у десятиденний строк з моменту набрання ними чинності, відповідно до переліку розсилки.

Копії рішень Ради, що підлягають оприлюдненню, можуть бути надані окремим членам територіальної громади району на підставі їх аргументованої заяви про це на ім’я голови Ради.

 

Стаття 52

Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання органами Ради, всіма розташованими на території району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.

 

4.9. ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ

Стаття 53

Після закінчення обговорення питання головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про перехід до голосування з обговореного питання.

 

Стаття 54

Рішення Ради приймаються відкритим голосуванням, за допомогою підрахунків голосів лічильною комісією чи таємним голосуванням (у відповідності до законодавства) шляхом подачі бюлетенів.

 

Стаття 55

Голосування при прийнятті рішень здійснюються депутатами особисто в залі засідань, або у відведеному для таємного голосування місці.

 

Стаття 56

Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні Ради  депутатами, оголошує про необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу надійшли від депутатів пропозиції.

На голосування ставляться усі пропозиції та поправки, внесені депутатами в ході обговорення питання.

Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований не чітко або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює відхилений Радою текст.

 

Стаття 57

Якщо дві або більше пропозиції стосуються одного і того ж питання, виключають одна одну, Рада проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення.

Якщо серед альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена узгоджувальною депутатської комісією (у разі її створення), вона ставиться на голосування після пропозиції голови Ради.

 

Стаття 58

Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст запитання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує голосування щодо цього.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати.

 

Стаття 59

Після оголошення головуючим початку голосування і до оголошення результатів, слово нікому не дається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

 

4.10. РОБОЧІ ОРГАНИ СЕСІЇ

 

Стаття 60

Органами сесії Ради є:

 

Стаття 61

Секретаріат сесії Ради обирається Радою з числа депутатів Ради у складі трьох депутатів для ведення і наступного оформлення протоколу сесії Ради.

 

Стаття 62

В протоколі пленарного засідання Ради зазначається: дата проведення, кількість присутніх депутатів, запрошені на сесію, питання порядку денного, усі винесені на обговорення питання та прийняті з цих питань рішення, а також стислий зміст виступів, підпис головуючого.

 

Стаття 63

Якщо сесія триває кілька днів, протоколи засідань за кожний день складаються окремо.

 

Стаття 64

Протокол сесії Ради  представляється на підпис голові Ради або його заступнику (головуючому) керівником секретаріату сесії не пізніше ніж у двотижневий строк після закриття роботи сесії.

 

Стаття 65

Лічильна комісія сесії обирається Радою на кожній сесії з числа депутатів Ради.

Лічильна комісія веде підрахунок голосів депутатів на пленарних засіданнях Ради по кожному питанню Порядку денного сесії.

 

 

РОЗДІЛ V

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ

 

Стаття 67

Постійні комісії є органами Ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, що належать до її компетенції, здійснення контролю за виконанням рішень Ради.

 

Стаття 68

Постійні комісії обираються Радою на другому пленарному засіданні нового скликання на строк її повноважень, у складі голови та членів комісій.

Інші питання структури комісії вирішується відповідною комісією.

Депутат повинен входити до однієї з постійних комісій. Усі члени комісії мають рівні права.

 

Стаття 69

До складу комісії не можуть бути обрані голова Ради і заступник голови Ради.

 

Стаття 70

Перелік постійних комісій та їх функціональна спрямованість визначається рішенням Ради.

 

Стаття 71

У разі необхідності можуть створюватися нові постійні комісії, скасовуватися раніше створені, реорганізовуватися, може змінюватися кількісний склад та переобиратися персональний склад.

 

Стаття 72

Члени постійних комісій Ради обираються за списком, без обговорення, шляхом відкритого голосування.

 

Стаття 73

Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам  комісії. Представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісій.

У разі відсутності голови комісії, або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

 

Стаття 74

Засідання постійної комісії скликається за необхідністю і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини від загального складу комісії.

Стаття 75

За результатами вивчення і розгляду питань, постійні комісії готують висновки та рекомендації, що приймаються більшістю голосів від загального складу комісії та підписуються головою комісії, а у разі його відсутності – заступником або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою та секретарем комісії.

 

Стаття 76

Постійна комісія не має права виступати від імені  Ради.

 

Стаття 77

За організацію робочого місця постійних комісій та надання проектів рішень Ради,  необхідних матеріалів для попереднього ознайомлення, вивчення та опрацювання, з метою розгляду на сесіях,  відповідає заступник голови Ради.

 

Стаття 78

У кімнатах для роботи комісій депутати працюють з нормативними та робочими документами з підготовки до сесії, проводять зустрічі з керівниками виконавчих органів Ради та приймають відповідні рішення комісії у межах компетенції та своїх депутатських повноважень.

 

 

Розділ VI

ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ДЕПУТАТСЬКИ ФРАКЦІЇ

 

Стаття 79

Депутати Ради, на основі їх  взаємної згоди, політичних поглядів для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень у виборчих округах можуть об’єднуватися в депутатські фракції та депутатськи групи, згідно діючого законодавства.

 

РОЗДІЛ VII
ДИСЦИПЛІНА ТА ЕТИКА НА ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ

 

Стаття 80

Депутат Ради, як представник виборців територіальної громади району та член Ради, здійснюючи свої повноваження, відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та даного Регламенту Ради, повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі та правил депутатської етики, утримуватися від заяв, дій та вчинків, що компрометують депутата.

 

Стаття 82

На засіданнях Ради депутат  не повинен вживати образливі висловлення та непристойні слова, закликати до незаконних дій. Головуючий має право попередити виступаючого про неприпустимість таких висловлювань, або припинити його виступ.

 

Стаття 83

Якщо виступаючий перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень може позбавити його слова.

 

Стаття 84

Під час пленарного засідання Ради депутати не повинні заважати діями, що перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

 

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження, протягом засідання головуючий, за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування, без обговорення, може запропонувати депутату залишити залу до кінця засідання.

 

Стаття 85

Порушення депутатом правил депутатської етики є предметом розгляду постійної комісії Ради з питань депутатської діяльності, етики, законності,  та місцевого самоврядування.

Підставою для розгляду питання щодо порушення правил депутатської етики є письмова заява депутата, відповідного органу, щодо якого депутат припустився  неетичних дій чи поведінки, посадової, юридичної та фізичної особи, громадян, листи і звернення виборців, в яких повідомляється про допущені порушення, а також доручення  голови Ради  чи його заступника.

 

Розгляд питання щодо порушення правил депутатської етики можуть ініціювати постійні комісії Ради.

 

Постійна комісія Ради з питань депутатської діяльності, етики, законності, та місцевого самоврядування проводить розслідування порушень депутатами правил етики, передбачених законодавством України і Регламентом  Ради.

 

Постійна комісія не розглядає питань, які належать до компетенції виборчих комісій, суду і прокуратури, а також анонімні листи і звернення.

 

Стаття 86

Про наслідки розслідування порушень депутатом правил етики, постійна комісія доповідає на пленарному засіданні Ради і вносить пропозиції щодо вжиття заходів впливу до нього.

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                    Ю. О. Алексейченко

 

 

Залишити коментар: