Logo

Індустріальна районна у місті Дніпро рада

Правила внутрішнього трудового розпорядку в Індустріальній районній у місті раді та її структурних підрозділах

19 февраля 2017, 05:19

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                         Розпорядження голови

Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради

від 29.01.2016  №33-рк

 

 

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку працівників виконавчого комітету Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради

 

 

1.Загальні положення.

 

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) розроблені з урахуванням вимог чинного законодавства і регулюють трудові відносини між керівництвом Індустріальної районної у місті Дніпропетровську ради (далі – районної у місті ради), її виконавчим комітетом  та працівниками виконавчих органів районної у місті ради.

1.2. Правила сприяють виконанню основних завдань і функцій виконавчих органів районної у місті ради, зміцненню трудової та виконавчої дисципліни, раціональному використанню робочого часу, підвищенню ефективності і якості роботи працівників виконавчих органів районної у місті ради.

1.3. Ці Правила є обов’язковими для виконання всіма працівниками виконавчих органів районної у місті ради.

 

  1. Порядок прийняття, просування по службі та звільнення працівників.

 

2.1 У виконавчих органах районної у місті ради виділено 3 категорії працівників:

— посадові особи органів місцевого самоврядування;

— службовці;

— працівники, зайняті обслуговуванням виконавчих органів районної у місті ради (технічний персонал).

2.2. Посадові особи реалізують право на працю шляхом прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, службовці і технічний персонал – шляхом прийняття на роботу у виконавчі органи районної у місті ради.

2.3. Керівництво районної у місті ради та її виконавчих органів обирається або затверджується  на посаду відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Посадові особи 6 та 7 категорії посад призначаються на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством України. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб визначається головою районної у місті ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

Службовці та технічний персонал приймаються на роботу на загальних підставах, передбачених чинним законодавством України.

2.4. Прийняття на службу та на роботу у виконавчі органи районної у місті ради здійснюється на підставі особистої письмової заяви претендента, до якої додається:

2.5. Керівництво районної у місті ради та її виконавчих органів при прийомі на службу або на роботу претендента може перевірити його придатність шляхом:

— аналізу поданих документів;

— співбесіди;

— встановлення випробувального терміну.

2.6. При прийнятті працівника на роботу керівництво районної у місті ради зобов’язане:

— ознайомити з Правилами внутрішнього трудового розпорядку виконавчого комітету районної у місті ради;

—  ознайомити з Положенням про структурний підрозділ та посадовою (службовою, робочою) інструкцією, роз’яснити його права і обов’язки;

— ознайомити з умовами оплати праці;

— ознайомити з колективним договором;

—  ознайомити із Попередженням про спеціальні обмеження, пов’язані з прийняттям на службу та проходженням служби в органах місцевого самоврядування (претендентів на посади посадових осіб);

— проінструктувати по охороні праці, техніці безпеки, виробничій санітарії, гігієні праці та протипожежній безпеці;

— визначити робоче місце  та забезпечити необхідними для роботи засобами.

2.7. Право на просування по службі мають працівники, які досягли найкращих результатів роботи, виявляють ініціативність та постійно підвищують свій професійний рівень.

Просування по службі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.8. З метою перевірки рівня результату роботи посадових осіб та виконавчих органів районної у місті ради проводиться їх атестація.

Порядок та терміни проведення атестації визначаються головою районної у місті ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.9. Для забезпечення взаємозаміни на посадах посадових осіб у виконавчих органах районної у місті ради може проводитись ротація кадрів та однорівневе переміщення.

2.10. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням служби в органах місцевого самоврядування та професійними досягненнями посадових осіб виконавчих органів районної у місті ради, в період між атестаціями, проводиться щорічна оцінка діяльності посадових осіб виконавчих органів за підсумками минулого року, результати якої є основою для вирішення питань проходження служби в органах місцевого самоврядування.

2.11. Звільнення працівників виконавчих органів районної у місті ради із займаної посади здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

2.12. Після написання заяви про звільнення працівник повинен отримати:

— у головного спеціаліста юридичного відділу з питань організаційно- методичної та кадрової роботи — обхідний лист;

— у відділі бухгалтерського обліку та звітності –повний розрахунок заробітної плати та компенсаційних виплат.

2.13. Працівнику, що звільняється, надається час, необхідний для передачі справ та матеріальних цінностей, які за ним рахуються, а також розрахунку з усіма структурними підрозділами районної у місті ради.

Документальні матеріали та матеріальні цінності передаються по акту, про що робиться відмітка в обхідному листі цього працівника.

 

  1. Обов’язки та права працівників виконавчих органів районної у місті ради.

 

3.1. Всі працівники виконавчих органів районної у місті ради зобов’язані:

— працювати сумлінно, додержуватись трудової та виконавчої дисципліни, своєчасно і якісно виконувати посадові (службові, робочі) обов’язки та доручення керівництва;

— раціонально використовувати робочий час; утримуватися від дій, які заважають іншим працівникам виконувати їх посадові (службові, робочі) обов’язки; вживати заходи щодо усунення причин, які перешкоджають ефективній роботі;

— уважно та коректно ставитися до колег по роботі та відвідувачів, сприяти створенню належного мікроклімату в колективі;

— додержуватись вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки;

— утримувати своє робоче місце в належному санітарному стані;

— не допускати дій чи вчинків, які можуть зашкодити інтересам чи репутації районної у місті ради та її виконавчих органів;

— не розголошувати конфіденційну інформацію;

— дотримуватись правил етики та культури спілкування;

— зберігати матеріальні цінності, які передані у користування або під охорону;

— сумлінно дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та графіків роботи (чергувань);

— реєструватися у журналі місцевих відряджень вказуючи мету та час відсутності на робочому місці;

— дотримуватись всіх правил, які стосуються діяльності виконавчих органів районної у місті ради.

Посадові особи виконавчих органів районної у місті ради зобов’язані, крім вищезазначених обов’язків, дотримуватись:

— обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу та проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

3.2. Працівники виконавчих органів районної у місті ради мають право:

— на робоче місце, захищене від дій шкідливих та небезпечних факторів, нормальні умови праці;

— ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються його роботи у виконавчих органах районної у місті ради;

— на своєчасне отримання заробітної плати в розмірах, встановлених відповідними розпорядчими актами районної у місті ради та її виконавчих органів;

— на просування по службі, з урахуванням професійних та особистих якостей;

—  вносити пропозиції щодо покращення умов праці;

— вимагати проведення службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку працівника, обвинувачень та підозр;

— користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України.

 

 

  1. Обов’язки  та права керівництва районної у місті радита її виконавчих органів.

 

4.1. Керівництво районної у місті ради та її виконавчих органів зобов’язане:

— правильно організовувати роботу працівників, направлену на досягнення мети діяльності районної у місті ради та її виконавчих органів;

— забезпечувати працівників робочим місцем та технічними засобами, необхідними для виконання покладених на них посадових (службових, робочих) обов’язків;

— неухильно дотримуватись законодавства про працю та охорону праці;

— виплачувати заробітну плату в установлені терміни;

— створювати умови для зацікавленості працівників в результатах своєї роботи;

— постійно здійснювати організаційну роботу, спрямовану на зміцнення трудової та виконавчої дисципліни;

— створювати умови для ефективної і високопродуктивної праці та підвищення професійного рівня працівників;

— уважно ставитися до потреб та запитів працівників.

4.2. Керівництво районної у місті ради та її виконавчих органів має право:

— визначати та корегувати посадові (службові, робочі) обов’язки працівників;

— вимагати дотримання працівниками трудової та виконавчої дисципліни, етики поведінки та культури спілкування;

— оцінювати роботу працівників та, в залежності від отриманих результатів, застосовувати до них заходи заохочення або стягнення.

 

  1. Робочий час і його використання.

 

5.1. Для працівників виконавчих органів районної у місті ради (крім сторожів) тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень з двома вихідними днями: субота і неділя, а саме:

— початок роботи о 900 год.;

— закінчення роботи з понеділка по четвер о 1800 год., у п’ятницю – о 1645;

— обідня перерва з 1300 год. до 1345 год.

Напередодні святкових днів тривалість робочого дня скорочується на 1 годину.

5.2. Для сторожів встановлено роботу змінами, відповідно до затвердженого графіку чергувань, який складається завідуючим господарством господарської частини виконкому районної у місті ради, а саме:

У робочі дні:

— початок роботи з1800 год.(в п’ятницю та напередодні святкових днів з 1700 год.);

— закінчення роботи о 900 год. наступної доби;

— перерва на відпочинок та харчування з 2130 год. до 2200 год. та з 0600 год. до 0630 год.;

— перерва між змінами – дві доби.

У вихідні та святкові дні:

— початок роботи з 900 год.;

— закінчення роботи о 900 год. наступної доби;

— обідня перерва з 1300 год. до 1330 год.

— перерва на відпочинок та харчування з 1730 год. до 1800 год. та з 2130 год. до 2200 год. та з 0600 год. до 0630 год.;

— перерва між змінами – дві доби.

Для сторожів встановлюється підсумований облік робочого часу в кінці року та, в разі необхідності, робиться перерахунок нарахованих сум. Підсумований облік робочого часу веде завідувач господарством господарської частини виконкому районної у місті ради та надає його до відділу бухгалтерського обліку та звітності в кінці року.

5.3. За розпорядженням голови районної у місті ради допускається зміщення початку і кінця робочого дня.

5.4. Перебування працівників виконавчих органів районної у місті ради під час робочого дня зі службових питань за межами адміністративного приміщення погоджується із безпосереднім керівником.

5.5. Для виконання невідкладної роботи працівники виконавчих органів районної у місті ради зобов’язані, за розпорядженням голови районної у місті ради, працювати у святкові та неробочі дні, з подальшою компенсацією відповідно до чинного законодавства.

5.6. У вихідні та святкові дні у виконавчих органах районної у місті ради здійснюється чергування посадових осіб, порядок якого затверджується розпорядженням голови районної у місті ради.

Графік чергування складається завідувачем загального відділу, погоджується керуючим справами виконкому районної у місті ради та затверджується головою районної у місті ради.

5.7. Контроль за використанням робочого часу здійснюється юридичним відділом.

Головний спеціаліст юридичного відділу з питань організаційно- методичної та кадрової роботи веде облік явки на роботу та складає табель виходу працівників, робітників і службовців виконавчого комітету на роботу, який надає до відділу бухгалтерського обліку та звітності.

5.8. Для забезпечення раціонального використання робочого часу працівниками виконавчих органів районної у місті ради здійснюються періодичні перевірки його використання.

Порядок перевірки використання робочого часу та терміни перевірок визначаються розпорядженням голови районної у місті ради.

  

  1. Відпустки та службові відрядження працівниківвиконавчих органів районної у місті ради.

6.1. Працівникам виконавчих органів районної у місті ради надаються щорічні та додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства та, в терміни, затверджені головою районної у місті ради.

6.2. Графік відпусток працівників виконавчих органів складається головним спеціалістом юридичного відділу з питань організаційно — методичної та кадрової роботи та, не пізніше 15 січня, доводиться до відома працівників.

6.3. Зміна графіку використання відпусток можлива лише за погодженням із головою районної у місті ради.

6.4. Голова районної у місті ради має право направити працівника у службове відрядження, термін якого не може перевищувати 30 календарних днів.

6.5. У разі відбуття працівника виконавчих органів районної у місті ради у службове відрядження головним спеціалістом юридичного відділу з питань організаційно- методичної та кадрової роботи готується проект розпорядження голови районної у місті ради про направлення у відрядження.

6.6. Головний спеціаліст юридичного відділу з питань організаційно- методичної та кадрової роботи здійснює реєстрацію працівника, який вибуває у відрядження, у спеціальному журналі.

6.7. Працівник не повинен перебувати на роботі в день вибуття у відрядження та в день прибуття з нього. Але, у разі виникнення службової необхідності, працівник може бути залучений до роботи в ці дні за розпорядженням голови районної у місті ради або за рішенням безпосереднього керівника.

 

  1. Оплата праці.

 

7.1. Працівники виконавчих органів районної у місті ради мають право на оплату своєї праці залежно від її результатів.

7.2. Умови оплати праці, розміри посадових (місячних) окладів, надбавок, премій, доплат та матеріальної допомоги працівників виконавчих органів визначаються районною у місті радою відповідно до вимог чинного законодавства Українита враховуючи відповідні прийняті розпорядження голови районної у місті ради.

7.3. У виконавчих органах районної у місті ради застосовується безготівкова форма виплати заробітної плати.

Надання працівникам виконавчих органів зарплатних платіжних банківських карток здійснюється за рахунок виконавчих органів районної у місті ради.

 

  1. Заходи заохочення.

 

8.1. За сумлінну працю, зразкове виконання посадових обов’язків, вагомі досягнення у роботі до працівників виконавчих органів районної у місті ради можуть бути застосовані такі види заохочення:

— оголошення подяки;

— нагородження грошовою премією;

— нагородження цінним подарунком;

— нагородження Подякою або  Грамотою виконавчого комітету районної у місті ради;

— представлення до нагородження міськими, обласними чи державними відзнаками.

8.2. Заохочення оголошуються розпорядженням голови районної у місті ради, доводяться до відома колективу та заносяться до трудових книжок працівників виконавчих органів.

 

  1. Заходи дисциплінарного стягнення.

 

9.1. За порушення трудової чи виконавчої дисципліни до працівників виконавчих органів районної у місті ради застосовуються такі заходи дисциплінарних стягнень:

— догана;

— звільнення.

9.2. До посадових осіб виконавчих органів районної у місті ради дисциплінарні стягнення застосовуються із врахуванням особливостей, передбачених законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

9.3. Поряд з вищезазначеними заходами до посадових осіб може бути застосовано:

— затримку до одного року у присвоєнні чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування або у призначенні на вищу посаду;

— попередження про неповну службову відповідність.

9.4. За кожне порушення трудової чи виконавчої дисципліни до працівника може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

До застосування дисциплінарного стягнення керівництво районної у місті ради та її виконавчих органів має право вимагати від порушника трудової чи виконавчої дисципліни письмове пояснення. Відмова працівника надати таке пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

9.5. Дисциплінарне стягнення оголошується розпорядженням голови районної у місті ради і повідомляється працівникові під підпис.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допускає нового порушення трудової та виконавчої дисципліни, проявляє себе сумлінним та старанно виконує посадові (службові, робочі) обов’язки, то дисциплінарне стягнення може бути знято достроково.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення до працівника не можуть бути застосовані заходи заохочення.

 

  1. Прикінцеві положення.

 

10.1. Положення Правил внутрішнього трудового розпорядку є основою для організації роботи працівників виконавчих органів районної у місті ради.

10.2. Контроль за дотриманням положень Правил внутрішнього трудового розпорядку здійснюється юридичним відділом районної у місті ради (головним спеціалістом юридичного відділу з питань організаційно — методичної та кадрової роботи).

 

 

Голова районної у місті ради                                            Ю.О. Алексейченко

Залишити коментар: